Algemene Voorwaarden

 
Algemene voorwaarden Stichting Beleef IJlst versie 26 mei 2021

 

1. Algemeen

1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten met betrekking tot de stadswandelingen en vaartochten van de Stichting Beleef IJlst

1.2 Afwijkingen van deze algemene voorwaarden gelden slechts indien en voor zover deze nadrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen. 

2. Totstandkoming van de overeenkomst en reserveringen.

2.1 Een overeenkomst komt tot stand doordat de klant mondeling, telefonisch, schriftelijk
of via mailverkeer en de website de stadswandelingen en vaartocht aanvaard. 

2.2 Degene die namens of ten behoeve van de groep de overeenkomst aangaat (de klant), is
geheel aansprakelijk voor alle verplichtingen die uit deze overeenkomst voortvloeien. 

2.3 Indien er een reservering voor een stadswandeling, vaartocht of arrangement wordt gemaakt, dient altijd een naam en telefoonnummer te worden achtergelaten. De gereserveerde kaartjes dienen uiterlijk tot 15 minuten voor de afvaart bij de kassa bij de VVV Ijlst, Geeuwkade 4 te worden afgehaald, anders kunnen de gereserveerde plaatsen weer worden vrijgegeven. 

2.4 Onze gidsen en boten vertrekken op tijd en wandelen en varen in een strak schema. Bij te laat aanwezig zijn wordt de wandeling/vaartocht ingekort of vervalt de wandeling/vaartocht zonder restitutie van de betaling. 

2.5 Bij reservering en betaling via partners (hotel, pension etc.) geldt dat de reserveringen tot
uiterlijk 15 minuten voor vertrek bij de kassa (VVV Ijlst, Geeuwkade 4) dienen te worden ingewisseld tegen een plaatsbewijs, anders kunnen de gereserveerde plaatsen weer worden vrijgegeven. Het bepaalde in 2.4 is van overeenkomstige toepassing. 

3. Betaling.

 3.1 De betaling voor gereserveerde kaartjes via de website vindt plaats bij de boeking on-line. 

3.2 Losse kaartjes gekocht bij de kassa dienen contant of per PIN betaald te worden. 

3.3 Indien is overeengekomen dat betaling door overmaking op onze bankrekening zal plaatsvinden
dan dient de overmaking uiterlijk 2 weken voor de afvaart plaat te vinden. 

4. Prijs.

 4.1 De gepubliceerde prijzen zijn gebaseerd op de prijzen en voorwaarden, zoals deze bekend waren tijdens het opstellen van het wandel-, vaar- en arrangementenprogramma. 

4.2 De Stichting Beleef IJlst houdt zich het recht voor om voor het tot stand komen van de boeking de
prijs te wijzigen indien daartoe aanleiding bestaat door prijsverhoging van derden waaronder BTW voorschriften.

5. Wijzigingen door de klant. 

5.1 Tot en met de dag voorafgaand aan de geboekte wandel-, vaartocht en arrangement kan de klant tijdens openingsuren telefonisch ((06-5765177 of 0515-531818) verzoeken deze te verplaatsen naar een ander tijdstip.
Indien mogelijk zal aan zo’n verzoek tegemoet worden gekomen. 

5.2 Indien dit prijsconsequenties heeft, dan zal dat vooraf worden besproken en overeengekomen

6. Annuleringen door de klant. 

6.1 In het geval dat de klant gereserveerd (en betaald) heeft maar door overmacht, zoals ernstige familie omstandigheden, verhinderd is om te komen wandelen/varen, verzoeken wij als volgt te handelen. 

6.2 Zo snel mogelijk tijdens de openingsuren contact op te nemen met onze kassa, telefoon 06-57765177 of
0515-531818, zodat wij rekening kunnen houden met de verhindering.
 

6.3 Slechte weersomstandigheden kunnen geen reden zijn om te annuleren, uitgezonderd onweer. 

6.4 Elk verzoek om terugbetaling dient plaats te vinden per e-mail (info@beleefijlst.nl) met vermelding van de reden en het klantnummer. De Stichting Beleef IJst zal dit verzoek beoordelen alvorens tot (gedeeltelijke) terugbetaling over te gaan. 

6.5 Stichting Beleef IJlst brengt standaard per annulering € 5.00 administratiekosten in rekening. 

6.6 Indien door de Stichting Beleef IJlst in verband met de boeking afspraken met derden zijn gemaakt dan gelden voor dat onderdeel de annuleringsvoorwaarden van dat bedrijf. 
Annulering door Stichting Beleef IJlst
.

7.1 Indien door omstandigheden door de Stichting Beleef IJlst wordt besloten, dat de wandeling/vaartocht/arrangement niet zal doorgaan of dat daarin wijzigingen worden aangebracht verplicht de Stichting Beleef IJlst zich tot onmiddellijke kennisgeving hiervan aan de klant. De klant kan kiezen voor een gelijkwaardige vaartocht. 

7.2 Bij -verwacht- slecht weer (onweer/harde wind zal Stichting Beleef IJlst van de wandeling/vaartocht/arrangement afzien.In dat geval wordt in overleg met de klant een alternatief bekeken, een andere datum afgesproken of vindt kosteloze terugbetaling plaats.

7.3 De Stichting Beleef IJlst behoudt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen in de wandeling/vaartocht/arrangement, indien hiertoe gegronde reden bestaat (o.a. stremming waterwegen / bruggen). Het bepaalde in 7.2 tweede zin is van overeenkomstige toepassing. Verplichtingen klant. 

81 De klant is verplicht bij de totstandkoming van de overeenkomst alle persoonlijke omstandigheden van zichzelf en/of degene namens wie hij de overeenkomst aangaat aan de Stichting Beleef IJlst te melden voor zover deze van invloed kunnen zijn op een goed verloop van de activiteiten (o.a. relevante medische en conditionele bijzonderheden). 

8.2 Een passagier die zodanig hinder of last veroorzaakt dat daardoor de uitvoering van de vaartocht bemoeilijkt wordt, kan door de gids/schipper van deelname worden uitgesloten dan wel uit de groep van de boot worden verwijderd. Alle hieruit voortvloeiende extra kosten zijn voor rekening van de uitgesloten deelnemer. 

8.3 Te allen tijde dienen de instructies en verboden van de gids/schipper te worden opgevolgd. Ook dient men alleen op de daartoe aangewezen plaats, aan en/of van boord te gaan.

Huisdieren en overige. 

9.1 Huisdieren zijn niet toegestaan, uitgezonderd indien wordt gewandeld/gevaren met een “eigen”
gereserveerde groepboot.
 

9.2 Het nuttigen van meegebrachte etenswaren en dranken aan boord is zonder vooraf verkregen toestemming van de schipper niet toegestaan. In alle gevallen dient overlast voor andere passagiers te worden vermeden. 

9.3 Afval van zelf meegebrachte etenswaren/drank wordt door de klant meegenomenna afloop van de wandeling/vaartocht.

9.4 Roken is te allen tijde verboden ter plaatse van de start van de wandeling/arrangement de opstapkade in
de boten en op het erf van/in het gebouw van de houtzaagmolen de Rat, het Museum Houtstad Ijlst en overige accommodaties.
 

10 Aansprakelijkheid van de Stichting Beleef IJlst 

10.1 Stichting Beleef IJlst is aansprakelijk voor schade veroorzaakt door dood of letsel van de deelnemer/passagier of voor schade aan bagage of kleding van de deelnemer/passagier, indien het voorval, dat hiertoe leidde, zich voordeed tijdens de vaartocht of bij het op -of afstappen van de boot, voor zover dit voorval is veroorzaakt door een omstandigheid, die een zorgvuldig gids/schipper heeft kunnen en moeten vermijden of door een situatie waarvan zulk een gids/schipper de gevolgen heeft kunnen en moeten verhinderen. 

10.2 Elke aansprakelijkheid is uitgesloten indien het bepaalde in 8.3 niet worden opgevolgd. 

10.3 De gezamenlijke aansprakelijkheid van Stichting Beleef IJlst en ook van al degenen die voor Stichting Beleef IJlst werkzaam zijn (zoals de gidsen en schippers), is in totaliteit steeds beperkt tot het bedrag dat in het betreffende geval onder de aansprakelijkheidsverzekering van Stichting Beleef IJlst wordt uitbetaald. Indien, om welke reden dan ook, geen uitkering krachtens bedoelde verzekering mocht plaatsvinden, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat Stichting Beleef IJlst voor de betreffende vaartocht van de betreffende klant / passagier heeft ontvangen.
11 Administratieve gegevens.

 11.1 Bankrekening:

11.2 Kassa: VVV IJlst, Geeuwkade 4, 8651 AA Ijlst

11.3 Boekingen: www.beleefijlst.nl of Telefonisch 06-57765177 0f 0515-531818